ျမန္မာဖိုင္းဒ္ေတာ့ခ္နက္

အသိေပးေၾကျငာခ်က္ အမွတ္ ၁/၁၀

Go down

အသိေပးေၾကျငာခ်က္ အမွတ္ ၁/၁၀

Post  Admin on Tue May 25, 2010 2:12 am

ဖိုရမ္မွ အသင္း၀င္မ်ားအား အသိေပးေၾကျငာလိုသည္မွာ -

(က) ဤဖိုရမ္သည္ ျခြင္းခ်က္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားမွအပ လြတ္လပ္စြာ ေျပာဆိုေရးသားေဆြးေႏြးခြင့္ကို တန္ဖိုးထားပါသည္။ သို႕ျဖစ္၍ လြတ္လပ္ခြင့္ကို မွန္ကန္စြာ အသုံးခ်၍ ပို႕စ္မ်ားကို က႑အလိုက္ ေနရာမွန္ကန္ေအာင္ ေျပာဆိုေရးသား ေဆြးေႏြးေစလိုပါသည္။

ဥပမာ ။ ။ သာသနာျပန္႕ပြားေရးက႑တြင္ ေရးသားေသာ ပို႕စ္မ်ားတြင္ ၀င္ေရာက္ျငင္းခုန္ေဆြးေႏြးျခင္းမျပဳရ။ ဘာသာေရးႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကို ေဆြးေႏြးျငင္းခုန္လိုပါက သာသနာျပန္႕ပြားေရးက႑တြင္ မေရးသားပဲ ေထြရာေလးပါး ေဆြးေႏြးျငင္းခုန္ျခင္းက႑ေအာက္႐ွိ ဘာသာေရးအပိုင္းတြင္ လြတ္လပ္စြာေရးသားေစလိုပါသည္။

သာသနာျပဳျခင္းႏွင့္ ေဆြးေႏြးျငင္းခုန္ျခင္းကို အကန္႕ခြဲထုတ္ထားရျခင္းမွာ တစ္ခုခ်င္းစီ၏ သီးျခားလြတ္လပ္ခြင့္ကို ေလးစားေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။

(ခ) ဤဖိုရမ္တြင္ လြတ္လပ္မႈကို တရားမွ်တစြာသုံးစြဲျဖစ္သည့္အားေလ်ာ္စြာ ဖိုရမ္ထိန္းသိမ္းသူမ်ားႏွင့္ ဖိုရမ္အသင္းသားမ်ားေသာ္လည္းေကာင္း၊ ဖိုရမ္အသင္းသားျခင္းေသာ္လည္းေကာင္း မေၾကလည္ဖြယ္ရာျဖစ္ပြားပါက မိမိစိတ္လိုလက္ရ တုန္႕ျပန္ျခင္းမျပဳဘဲ အသင္း၀င္မ်ားဆက္ဆံေရး က႑ေအာက္႐ွိ မေက်နပ္မႈဟစ္တိုင္တြင္ ၀င္ေရာက္ေရးသားေပးေစလိုပါသည္။

ျဖစ္ပြားမႈကို အေျခခံ၍ ဖုိရမ္စီမံအုပ္ခ်ဳပ္သူ (သို႕) အုပ္ခ်ဳပ္သူမ်ားမွ အေျပလည္ဆုံးျဖစ္ေအာင္ ေျဖ႐ွင္းေပးပါမည္။ ထိုသုိ႕ေျဖ႐ွင္းရာတြင္ ဖိုရမ္အက်ိဳးႏွင့္ လြတ္လပ္ခြင့္ကို အဓိကဦးစားေပး စဥ္းစားမည္ျဖစ္ပါသည္။

(ဂ) အခါအားေလ်ာ္စြာ ဖိုရမ္တိုးတက္ေရးႏွင့္ တည္တံ့ေရးအတြက္ သင့္ေလ်ာ္ရာ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို ေရးဆြဲသြားမည္ျဖစ္သည့္အတြက္ အသင္း၀င္မ်ား၏ အႀကံေပးခ်က္မ်ားကိုလည္း ေလးစားစြာ ထည့္သြင္းစဥ္းစားလိုပါသျဖင့္ ဖိုရမ္တိုးတက္ေရးက႑ေအာက္႐ွိ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားတြင္ လြတ္လပ္စြာေရးသားေပးေစလိုပါသည္။

(ဃ) ဤဖိုရမ္တြင္ အခ်စ္ေရးႏွင့္ပတ္သက္ေသာ က႑ကို ထည့္သြင္းထားျခင္း မ႐ွိသည္မွာ ဖိုရမ္အခက္အခဲမ်ားတစ္ခ်ိဳ႕ေၾကာင့္ျဖစ္ပါသည္။ အေျခအေနေပးလွ်င္ေပးသည့္အေလွ်ာက္ထည့္သြင္းသြားပါမည္။

ေလးစားစြာျဖင့္ -

စီမံအုပ္ခ်ဳပ္သူ
ျမန္မာဖိုင္းဒ္ေတာ့ခ္နက္ ဖိုရမ္
Admin
Admin
Admin
Admin

Posts : 36
Join date : 2010-05-24
Location : ကမၻာေျမ

View user profile http://myanmar.forumotion.net

Back to top Go down

Back to top


 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum