ျမန္မာဖိုင္းဒ္ေတာ့ခ္နက္

ဖိုရမ္အသုံးျပဳျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ သိလိုေမးလိုသည္မ်ား ေရးသားရန္

Go down

ဖိုရမ္အသုံးျပဳျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ သိလိုေမးလိုသည္မ်ား ေရးသားရန္

Post  ၾကယ္ျပာ on Sat Jun 12, 2010 10:41 am

ဤေနရာတြင္ ဖိုရမ္အသင္း၀င္မ်ားအားလုံး ဖိုရမ္အသုံးျပဳျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ မိမိသိလိုသည့္အခ်က္မ်ားကို လြတ္လပ္စြာ ေမးျမန္းေရးသားႏိုင္ပါသည္။

ထိုအခ်က္မ်ားကို ဖိုရမ္တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနသူမ်ားမွ ေလးနက္စြာ အေရးတယူစဥ္းစား၍ သင့္ေလ်ာ္သည့္
လုပ္ေဆာင္မႈကို ျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ပါသည္။ အခ်ိန္ၾကန္႕ၾကာမႈအတြက္ သည္းခံေပးေစလိုပါသည္။

ေမးလိုသည့္ အခ်က္မ်ားေရးသားရမည့္ ဤေနရာတြင္ မေက်နပ္ခ်က္မ်ား ေရးသားျခင္းမျပဳရ။ မေက်နပ္ခ်က္မ်ားအတြက္ အသင္း၀င္မ်ား ဆက္ဆံေရးက႑႐ွိ မေက်နပ္မႈဟစ္တိုင္တြင္ ေရးသားရမည္ျဖစ္သည္။

မည္သည့္အသင္း၀င္မဆို ဖိုရမ္အသုံးျပဳရာႏွင့္ပတ္သက္၍ မိမိသိလိုသည့္ အခ်က္မ်ားကို လြတ္လပ္စြာ ေရးသားခြင့္
အျပည့္အ၀႐ွိသည္။


ေလးစားစြာျဖင့္ -

ၾကယ္ျပာ
အုပ္ခ်ဳပ္သူ
ျမန္မာဖိုင္းဒ္ေတာ့ခ္နက္
ဖိုရမ္

---------------------
ၾကယ္ျပာ
ၾကယ္ျပာ
အုပ္ခ်ဳပ္သူ
အုပ္ခ်ဳပ္သူ

Posts : 10
Join date : 2010-06-05

View user profile

Back to top Go down

Back to top


 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum