ျမန္မာဖိုင္းဒ္ေတာ့ခ္နက္

ေတာ္စတြိဳင္း Vs ေကာလင္း၀ုဒ္ vS ခက္ႏြယ္

Go down

ေတာ္စတြိဳင္း Vs ေကာလင္း၀ုဒ္ vS ခက္ႏြယ္

Post  mkn on Sun May 30, 2010 12:11 pm

ေတာ္စတြိဳင္း Vs ေကာလင္း၀ုဒ္ vS ခက္ႏြယ္

Count Leo Nikolayevich Tolstoy (1828-1910)

ေကာင့္လီယိုနီကိုလာယြတ္ဗီခ်္ တာ္စတြိဳင္း သည္ ႐ု႐ွမူးမတ္မ်ိဳးႏြယ္၊ ထင္႐ွားေသာ စာေရးဆရာ၊ ေတြးေခၚ႐ွင္ ျဖစ္၏။ တကၠသိုလ္ဘြဲ႔ရ မဟုတ္ေသာ္လည္း

ဥပေဒပညာႏွင့္ အေ႐ွ႕တိုင္းဘာသာစကားမ်ားကို ေလ့လာသင္ယူခဲ့သည္ ဟုဆိုပါသည္။ War and Peace ႏွင့္ Anna Karenina ဟူေသာ၀တၳဳၾကီးမ်ားသည္ နာမည္ေက်ာ္ၾကား ထင္႐ွားသည္။

အထင္ကရ ဒႆနစာေပမ်ားမွာ What is art? *1897-98)၊ A Confession (1880-84)၊ Path of Life (1910) တို႔ျဖစ္သည္ဟု မွတ္သားဖူးပါသည္။

Robin George Collingwood (1889-1943)

႐ိုဘင္ေဂ်ာ္႐ွ္ ေကာလင္း၀ုဒ္ သည္ အဂၤလိပ္ ေတြးေခၚ႐ွင္၊ သမိုင္းပညာ႐ွင္၊ ေ႐ွးေဟာင္းသုေတသီ ျဖစ္၏။ အီတန္ႏွင့္ ေအာ့စဖို႔စ္တကၠသိုလ္တို႔တြင္ ပညာသင္ၾကားခဲ့ၿပီး ၁၉၃၄ ခုႏွစ္တြင္ ေအာ့စဖိုစ္တကၠသိုလ္မွာပင္ ဒႆနပါေမာကၡျဖစ္လာသည္။ ေကာလင္း၀ုဒ္၏ အေရးၾကီးေသာ ဒႆနစာေပမ်ားမွာ An Essay on Philosophical Method (1933) Principles of Art (1937) The New Leviathen (1942) The Idea of History (194..?) မ်ားဟု အတိုအစ သိထားဖူးပါသည္။


Moe Khetnwe (1987-…?)

မိုးခက္ႏြယ္.. အဲေလ.. အဟီး..။ ေယာင္လို႔..။

ေရးစရာမွမ႐ွိတာ..။ ဘယ္ဒူမွလဲ စိတ္၀င္စားမည္မဟုတ္။ အဟီး၊ ဟဲ..၊ဟဲ..၊ ဟဲ…။


“လွံထိပ္ဖ်ား နားမိတဲ့ ပုဇင္းငယ္-ခက္ႏြယ္..”


တစ္ႏိုင္ငံစီက လူႏွစ္ေယာက္ရဲ႕ အျမင္ေတြက ကြဲျပားျခားနားေန႐ံုသာမက ေျဖာင့္ေျဖာင့္ၾကီးနီပါး ဆန္႔က်င္ေန (သေယာင္ေယာင္..) ျဖစ္ေနပါသည္။ ၾကည့္ပါေလ..။

ခက္ႏြယ္ေတာ့ ေခါင္း႐ႈပ္မိပါသည္။

ေတာ္စတြိဳင္းရဲ႕ what is art..? က ၁၈၉၇-၉၈ က ထုတ္တာပါ။ ေကာလင္း၀ုဒ္ရဲ႕ principle of art..? က ၁၉၃၇ မွ ထြက္လာတာပါ။ ဒီေတာ့ Theory of Communication of Emotion.. ႏွင့္ Theory of Expression of Emotion က ႏွစ္ေလးဆယ္ေလာက္ ကြာေနတယ္လို႔ ျမင္စရာ ႐ွိပါသည္။ တစ္ကယ္ေတာ့ ေတာ္စတိြဳင္းႏွင့္ အၿပိဳင္ ဗာ႐ြန္ အစပ်ိဳးခဲ့တဲ့ Theory of Expression of Emotion ကို ေကာလင္း၀ုဒ္က ဆက္ခံၿပီး ေဖာ္ေဆာင္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

ႏွစ္ဦးစလံုးပင္ အႏုပညာ၏ အဓိပၸာယ္ကို မွန္ကန္စြာ သတ္မွတ္ႏိုင္ရန္ႏွင့္ နားလည္ႏိုင္ရန္ ၾကိဳးပမ္းခဲ့ၾကျခင္း ျဖစ္သည္။ အႏုပညာလက္ရာမ်ားကို Genuine Art အႏုပညာ အစစ္အမွန္ ႏွင့္ Pseudo Art အႏုပညာ အတုအေယာင္ဟု ခြဲျခား စီစစ္ၾကသည္။ သို႔ရာတြင္ အႏုပညာ ဟူေသာ အရာသို႔ ခ်ဥ္းကပ္ရာ လမ္းေၾကာင္းမ်ားသည္ တစ္ဦးႏွင့္ တစ္ဦး မတူ..၊ သမူဟ မျဖစ္။ ျပဒါးတစ္လမ္း၊ သံတစ္လမ္း ပင္ ျဖစ္ေနေသးသည္ဟု ခက္ႏြယ္ေလး ေတြး၏။ ထို႔ေၾကာင့္ပင္ တစ္ဦးခ်င္းစီ၏ Genuine Art ကို တိုင္းတာသည့္ စံႏႈန္းမ်ားကလည္း ကြဲျပားေနၾကသည္။

ေတာ္စတြိဳင္း၏ စံႏႈန္းတန္ဘိုးအရ..၊ Genuie Art သည္ အႏုပညာ႐ွင္သည္ သူ၏ကိုယ္ပိုင္ ခံစားခ်က္ကို အျခားသူ တစ္ဦးထံသို႔. (ပရိတ္သတ္အတြင္းသို႔..) ကူးစက္ပ်ံ႕ႏွ႔ံႏုိင္ေလေလ အႏုပညာ ေျမာက္ေလေလျဖစ္၍၊အႏုပညာ အစစ္အမွန္ ပိုမိုပီျပင္လာေလေလ ျဖစ္၏.. ဟုဆိုပါသည္။

ခက္ႏြယ္ အတြက္ ေတာ္စတြိဳင္း အျမင္သည္ အနည္းငယ္ လက္၀ဲဆန္ၿပီး၊ ႐ုပ္၀ါဒသို႔ ယိမ္းသည္ ဟု မွန္းဆပါသည္။ ပသို႔ဆိုေစ..၊ ေတာ္စတြိဳင္း၏ Genuie Art သည္ လူ႔အသိုင္းအ၀န္း အတြင္း မွ်ေ၀ႏွီးေႏွာမႈကို ပိုမိုေပၚလြင္၍ Society တစ္ခု တိုးတက္ဖြ႔ံၿဖိဳးမႈ သို႔ ေ႐ွး႐ႈမႈ လားရာအျမင္ျဖင့္ တိမ္းညႊတ္သည္ဟု ယူဆပါသည္။


ေကာလင္း၀ုဒ္၏ စံႏႈန္းတန္ဘိုးအရ..၊ Genuie Art သည္ အႏုပညာ႐ွင္သည္ သူ၏ကိုယ္ပိုင္ ခံစားခ်က္ကို မည္သည့္ရည္႐ြယ္ခ်က္မွ် မပါဘဲ ထုတ္ေဖာ္ထားျခင္း ျဖစ္၍ Genuie Art သည္ မည္သည့္ ပရိတ္သတ္၊ မည္သည့္ လူတန္းစား၊ မည္သည့္ အလႊာကိုမွ် ရည္႐ြယ္ျခင္း မ႐ွိဟု.. ဆိုပါသည္။

ခံစားမႈကို လွစ္ဟ ထုတ္ေဖာ္ရာတြင္ ရည္႐ြယ္ခ်က္ျဖင့္ ေဘာင္ခတ္မိပါက အႏုပညာ လက္ရာ အားနဲသြားျခင္း၊ မပီမျပင္ ျဖစ္သြားျခင္း စသည္ျဖင့္ Pseudo Art သို႔ နိမ့္ေလ်ာသြားမည္ကို စိုးထိတ္ဟန္ပါပါသည္။ ခက္ႏြယ္ အတြက္..၊ ၀ုဒ္ အျမင္သည္ အနည္းငယ္ထက္ကို ပိုေသာ လြတ္လပ္မႈ ကို မ႑ိုဳင္ျပဳ၍၊ စိတ္ကူးယဥ္ ၀ါဒီ (Utopian) သို႔ ယိမ္းသည္ ဟုမွန္းဆပါသည္။ သို႔ေသာ္ ၀ုဒ္၏ Genuie Art သည္ လူသားတို႔အား လြတ္လပ္မႈကို မ်က္ေမွာက္ျပဳေစသည္ဟု ယူဆပါသည္။

ခက္ႏြယ္သည္ ၿခံစည္း႐ိုး ခြေနသည္ မဟုတ္ပါ။ လွံထိပ္ဖ်ား နားမိျခင္းသာ ျဖစ္၍ ခက္ႏြယ္ အျမင္ကိုေတာ့ ေနာက္ေနာင္ အလ်ဥ္းသင့္သည့္ အခါ တင္ျပပါမည္။

ေနာက္ရက္မ်ားတြင္ Theory of Communication of Emotion..Vs Theory of Expression of Emotion ဟူေသာ ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ အႏွီပုဂၢိဳလ္ၾကီးမ်ား အႏုပညာလက္ရာတစ္ခုကို မည္သို႔ ေဖာ္ေဆာင္/ ထုဆစ္ၾကပံုကို အနည္းငယ္ ထပ္မံ တင္ျပေပးပါမည္။


မိုးခက္နြယ္


Last edited by mkn on Sun May 30, 2010 12:20 pm; edited 1 time in total
mkn
mkn
ေလ့လာသူ
ေလ့လာသူ

Posts : 65
Join date : 2010-05-25
Location : လူ႔ျပည္

View user profile

Back to top Go down

Re: ေတာ္စတြိဳင္း Vs ေကာလင္း၀ုဒ္ vS ခက္ႏြယ္

Post  mkn on Sun May 30, 2010 12:14 pm

၁) အႏုပညာသည္ လူသားအားလံုး အတြက္ျဖစ္သည္။

(လီယိုေတာ္စတြိဳင္း)

လူ႔အဖြဲ႔အစည္းအတြင္း အဓိကအားျဖင့္ ဆက္သြယ္မႈ ႏွစ္မ်ိဳး႐ွိ၏။ လူသားတို႔သည္ အေတြးအေခၚမ်ားကို ဆက္သြယ္ဖလွယ္ၾကရာတြင္ စကားလံုး၊ ေ၀ါဟာရမ်ားကို

အသံုးျပဳ၍၊ ခံစားခ်က္မ်ားကို ဆက္သြယ္ၾကေသာ အခါတြင္မူ အႏုပညာအားျဖင့္ ဆက္သြယ္မႈျပဳၾကသည္။

အႏုပညာ႐ွင္ႏွင့္ ခံယူသူ ပရိသတ္တို႔အၾကား ခံစားခ်က္မ်ားကို ဆက္သြယ္ေပးၿပီး စိတ္ပိုင္းဆုိင္ရာေပါင္းစည္းမႈ တစ္ရပ္ကို ေပးႏိုင္ေသာ လက္ရာမွသာလွ်င္ အႏုပညာ အစစ္မွန္၏။ ဤသို႔ေသာ ဂုဏ္ရည္လကၡဏာ မ႐ွိပါလွ်င္ မည္သို႔ေသာ လက္ရာမွ အႏုပညာ ျဖစ္လာမည္ မဟုတ္ေပ။ အႏုပညာ အမည္ခံ အႏုပညာအတုအေယာင္သာ ျဖစ္ေပမည္။

ထိုကဲ့သို႔ ခံစားခ်က္ ကူးစက္ပ်ံ႕ႏွံ႔ေစရန္ အႏုပညာလက္ရာတစ္ရပ္တြင္ ႐ွိရမည့္ ဂုဏ္အင္မ်ားမွာ ဤသို႔ျဖစ္၏။

အႏုပညာ႐ွင္၏ ႐ိုးသားမႈသည္ ခံစားခ်က္ကူးစက္ပ်ံ႕ႏွ႔ံမႈကို အဆံုးအျဖတ္ေပးႏိုင္ေသာ အေရးအၾကီးဆံုး ဂုဏ္အင္တစ္ရပ္ျဖစ္သည္။ အႏုပညာလက္ရာတြင္ ေဖာ္ေဆာင္မွ်ေ၀ေသာ ခံစားခ်က္သည္ အႏုပညာ႐ွင္၏ ကိုယ္ပိုင္ခံစားခ်က္၊ ကိုယ္ပိုင္ၾကံဳေတြ႔ရေသာ အရင္းခံက်သည့္ ခံစားခ်က္ျဖစ္ရမည့္အျပင္ ထိုခံစားခ်က္ကို မူရင္းအတိုင္း မကြယ္မ၀ွက္၊ မခၽြင္းမခ်န္ တင္ျပျခင္းသည္ အႏုပညာ႐ွင္၏ ႐ိုးသားမႈျဖစ္၏။ ထို႐ိုးသားမႈဂုဏ္ကို ထင္ဟပ္ထားေသာ အႏုပညာ လက္ရာတစ္ရပ္သည္ ပရိတ္သတ္ထံသို႔ ကူးစက္ပ်ံ႕ႏွံ႔ႏိုင္မည္။ ႐ိုးသားမႈဂုဏ္ကင္းမဲ့ေသာ အႏုပညာလက္ရာသည္ အႏုပညာ အတုအေယာင္ သာျဖစ္မည္။

အႏုပညာ ဟူသည္ အႏုပညာ႐ွင္ တစ္ဦး၏ အေလးအျမတ္ထား ပူေဇာ္ရာျဖစ္႐ံုမွ်မက လူ႔အဖြဲ႔အစည္းတစ္ရပ္လံုး၏ တန္ဖိုးထားအပ္ေသာ အရာလည္းျဖစ္သည္။

စစ္မွန္ေသာ အႏုပညာလက္ရာ ျဖစ္ရန္ ကိုယ္က်င့္တရားအရ ေကာင္းျမတ္ျခင္းတရားသည္ အႏုပညာလက္ရာတြင္ ပါ၀င္ရမည္။ အႏုပညာ႐ွင္က ေဖာ္ထုတ္ကူးလူးေပးေသာ ခံစားခ်က္သည္ တစ္ကိုယ္ေကာင္းဆန္ေသာ၊ လမ္းမွားသို႔ ဦးေဆာင္ေပးေသာ၊ ဆိုးယုတ္ေသာ ခံစားခ်က္မ်ိဳးျဖစ္ေနပါက..၊ ထိုသို႔ေသာ အႏုပညာလက္ရာကို မလိုအားအပ္ေသာ အႏုပညာအတုအေယာင္ ဟု သတ္မွတ္၏။

အႏုပညာ႐ွင္တြင္ ခံစားခ်က္ႏွင့္ ေကာင္းျမတ္ေသာ ဆႏၵရည္႐ြယ္ခ်က္ ႐ွိ႐ံုျဖင့္ မလံုေလာက္ပါ။ အႏုပညာလက္ရာတစ္ရပ္တြင္ ျပည့္စံုေေကာင္းမြန္ေသာ

ပံုသ႑ာန္ထုတ္ေဖာ္ခ်က္ ႐ွိရမည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အႏုပညာ႐ွင္၏ တီးထြင္ဖန္တီးႏိုင္မႈ အတတ္ပညာ အရည္အခ်င္းသည္လည္း အဓိက အခ်က္တစ္ခ်က္ ျဖစ္၏။

ျပည့္စံုေသာ ပံုသ႑ာန္ျဖစ္ေပၚေစရန္ ပုဂၢလတီထြင္ႏိုင္မႈ အရည္အေသြးႏွင့္ ခံစားခ်က္ တင္ျပမႈ ႐ွင္းလင္းျပတ္သားျခင္း တို႔ ပါ၀င္ရမည္။

နားလည္ရခက္ခဲေသာေသာ၊ ပံုသ႑ာန္႐ႈပ္ေထြးေသာ လက္ရာတစ္ခုသည္ တစ္ပါးသူထံသို႔ ခံစားမႈ ကူးစက္ပ်ံ႕ႏွ႔ံရန္ အတားအဆီးမ်ား ျဖစ္ေနမည္။

အႏုပညာ႐ွင္သည္ မိမိခံစားခ်က္ကို အမ်ားနားလည္ေအာင္ ႐ွင္းလင္းျပတ္သားစြာ ထုတ္ေဖာ္ႏိုင္မွသာလွ်င္ ပရိတ္သတ္ထံ ကူးစက္ပ်ံ႕ပြားႏိုင္မည္။ လူသားအားလံုး ေယဘူယ်အားျဖင့္ ခံစားနားလည္ႏိုင္ရမည္။ (လူ႔အဖြဲ႔အစည္းအတြင္း အဓိကအားျဖင့္ ဆက္သြယ္မႈ ႏွစ္မ်ိဳး႐ွိ၏။ လူသားတို႔သည္ အေတြးအေခၚမ်ားကို ဆက္သြယ္ဖလွယ္ၾကရာတြင္ စကားလံုး၊ ေ၀ါဟာရမ်ားကို အသံုးျပဳ၍၊ ခံစားခ်က္မ်ားကို ဆက္သြယ္ၾကေသာ အခါတြင္မူ အႏုပညာအားျဖင့္ ဆက္သြယ္မႈျပဳၾကသည္။) ထိုသို႔ လူမႈဆက္သြယ္ေရး ႏွစ္မ်ိဳးမွ တစ္မ်ိဳးမ်ိဳး မွားယြင္းခၽြတ္ေခ်ာ္သြားပါက လူ႔အဖြဲ႔အစည္းအတြင္း၌ အနိဌာ႐ံု ဆိုးက်ိဳးမ်ား

ေတြ႔ၾကံဳရင္ဆိုင္လာရမည္။ သို႔ျဖစ္၍ အႏုပညာ သည္ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းအတြက္ အတြင္းက်က် ဆက္ႏြယ္လ်က္ အေရးပါေသာ အခန္းက႑တြင္ ႐ွိေနပါသည္။

တိမ္းမွား ခၽြတ္ေခ်ာ္၍ မရေကာင္း။

ဤသို႔လွ်င္ Genuine Art - စစ္မွန္ေသာ အႏုပညာသုိ႔ ေ႐ွး႐ႈေသာ အႏုပညာလက္ရာ တစ္နည္းအားျဖင့္….၊ အႏုပညာ ဟူသည္ လူတစ္စု၊ လူတစ္ဖြဲ႔ အတြက္မဟုတ္။ အသိုင္းအ၀ိုင္း တစ္ရပ္ ခံစားၾကည္ႏူးေစရန္သာ မဟုတ္။

အႏုပညာ ဟူသည္ လူသား အားလံုးအတြက္ ျဖစ္သည္… [ဟု ေတာ္စတိြဳင္းက အခိုင္အမာ ဆိုပါသည္။]

(လီယိုေတာ္စတြိဳင္း၏ Theory of Communication of Emotion..ကို လက္လွမ္းမီသေလာက္ မိတ္ဆက္တင္ျပ ျခင္းသာ ျဖစ္ပါသည္။

ေဆြးေႏြးရန္မဟုတ္ပါ..။ ေလ့လာရန္သာ ျဖစ္ပါသည္။ ဤသီအိုရီမ်ားကို ေဆြးေႏြးလိုလွ်င္ ပို႔စ္အသစ္ သက္သက္၊ ေခါင္းစဥ္အသစ္ သက္သက္ေရး၍ သီးသန္႔ ေဆြးေႏြးၾကပါမည္။
mkn
mkn
ေလ့လာသူ
ေလ့လာသူ

Posts : 65
Join date : 2010-05-25
Location : လူ႔ျပည္

View user profile

Back to top Go down

Re: ေတာ္စတြိဳင္း Vs ေကာလင္း၀ုဒ္ vS ခက္ႏြယ္

Post  mkn on Sun May 30, 2010 12:18 pm

၂) အႏုပညာသည္ မည္သူ႔အတြက္၊ မည္သည့္ အတြက္မွ မဟုတ္။

(ေကာလင္း၀ုဒ္)

အႏုပညာႏွင့္ အႏုပညာ မဟုတ္ေသာ အရာ (Art and Not-Art) ကို ေသခ်ာ ကြဲျပားစြာ ပိုင္းဆစ္ႏိုင္ရန္လိုပါသည္။ ထိုသုိ႔ ခြဲျခားရာ၍ အႏုပညာ (Art) ႏွင့္ အတတ္ပညာ (Craft) ကို လည္း ႐ွင္းလင္းစြာ နားလည္ရပါမည္။

အႏုပညာသည္ အတတ္ပညာထက္ ႏူးညံ့သိမ္ေမြ႔ နက္႐ိႈင္း၏။

အတတ္ပညာတစ္ရပ္တြင္ “နည္းလမ္းႏွင့္ ရည္မွန္းခ်က္ (Means and Ends)” ၊ “ႀကိဳတင္စီစဥ္မႈႏွင့္ လက္ေတြ႔ အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈ (Planning and Execution )” ၊ “ကုန္ၾကမ္းႏွင့္ ကုန္ေခ်ာ (Raw Material and Finishes Product )”၊ “ရုပ္ႏွင့္ ပံုစံ (Matter and Form)” စသည့္ တိက်ေသာ သေဘာလကၡဏာမ်ား၊ ဂုဏ္ရည္လကၡဏာမ်ား႐ွိသည္။ သို႔ေသာ္ အႏုပညာ တြင္ ထိုသို႔ မဟုတ္။

ကဗ်ာတစ္ပုဒ္၊ ပန္းခ်ီကားတစ္ခ်ပ္၊ ေတးဂီတ သံစဥ္တစ္ပုဒ္.. တစ္နည္းအားျဖင့္ အႏုပညာ အစစ္မွန္တြင္မူ ဤသို႔ေသာ သေဘာဂုဏ္ရည္လကၡာမ်ား အတိအက် ပိုင္းျခားကန္႔သတ္၍ မရႏိုင္။

အႏုပညာေျမာက္ လက္ရာတစ္ခုသည္ ၾကိဳတင္စီစဥ္မႈ ထား႐ွိကာ လက္ေတြ႔အေကာင္အထည္ ေဖာ္လိုက္ေသာ ပစၥည္းမ်ိဳး မဟုတ္။ တိက်ေသာ ရည္႐ြယ္ခ်က္ျဖင့္ တစ္စံုတစ္ခုေသာ နည္းလမ္းကို အသံုးျပဳကာ တည္ေဆာက္ျခင္းလည္း မဟုတ္။ စစ္မွန္ေသာ အႏုပညာတြင္ ဤသည္ ကုန္ၾကမ္း၊ ဤသည္ ကုန္ေခ်ာဟု ပိုင္းျခားလို႔ မရႏိုင္ေကာင္း။ ထို႔ျပင္ ပံုသ႑ာန္ႏွင့္ ႐ုပ္ပိုင္းဟူ၍လည္း ခြဲျခား႐ႈျမင္၍ မရႏိုင္။

အႏုပညာသည္ အတတ္ပညာမွာကဲ့သို႔ အတိအက် စိတ္ျဖာပိုင္းျခား၍ မရႏိုင္ေသာ ခံစားမႈဆိုင္ရာထုတ္ေဖာ္ခ်က္ျဖစ္သည္။ အႏုပညာ အစစ္အမွန္ Genuine Art ကို အတတ္ပညာ ၀ိေသသမ်ား စိမ့္၀င္ေနသည့္ အႏုပညာ အတုအေယာင္ Pseudo Art ႏွင့္ အခါမ်ားစြာ ေရာေထြး နားလည္ထားၾကသည္။

Pseudo Art ဟူသည္ မိမိခံစားခ်က္ မဟုတ္သည့္ တစ္ပါးသူမ်ား၏ ခံစားမႈမ်ား၊ သိျမင္မႈမ်ားကို လႈံ႔ေဆာ္ ႏိႈးဆြရန္ ရည္႐ြယ္ ပံုေဖာ္ျခင္း ျဖစ္သည္။ Arousing Emotion “ခံစားခ်က္ လႈံ႕ေဆာ္ျခင္း” မိ်ဳးသာ ျဖစ္သည္။ လူတို႔အား စည္း႐ံုးရန္၊ ညႊန္ၾကားျပသရန္၊ ၀ါဒျဖန္႔ရန္ စသည့္ တိက်ေသာ ရည္႐ြယ္ခ်က္မ်ားျဖင့္ ထုတ္ေဖာ္ထားေသာ ေျဖေဖ်ာ္မႈ အႏုပညာ၊ ဘာသာေရး အႏုပညာ၊ ပညာေပး အႏုပညာ စသည္တို႔မွာ အႏုပညာဟု လြဲမွားစြာ မွတ္ယူ လက္ခံထားေသာ Pseudo Art မ်ားသာ ျဖစ္ၾကသည္။

Genuine Art သည္ မိမိ ကိုယ္ပိုင္ခံစားခ်က္ကို ထုဆစ္ ေဖာ္ေဆာင္သည္။ မည္သည့္ ရည္႐ြယ္ခ်က္မ်ိဳးမွ် မပါ၀င္ရ။ ရည္႐ြယ္ခ်က္တစ္ခု ၀င္ေရာက္ပူးကပ္၍ တစ္စံုတစ္ရာ သို႔ေ႐ွး႐ႈရသည့္ အခါ ခံစားခ်က္ ထုတ္ေဖာ္မႈ အားနည္းသြားမည္။ မပီမျပင္ ျဖစ္သြားမည္။ မူလ ခံစားမႈသည္ပင္ ခ်ဳပ္ေႏွာင္ျခင္း ခံရႏိုင္သည္။ Genuine Art သည္ ခံစားခ်က္ကို လြတ္လပ္စြာ ထုတ္ေဖာ္မႈသာ ျဖစ္သည္။

ခံစားခ်က္ထုတ္ေဖာ္မႈ Expressing Emotion ႏွင့္ ခံစားခ်က္ ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာ ေဖာ္ျပ႐ွင္းလင္းမႈ Describing Emotion မွာ ကြဲျပားသည္။ Descibing Emotion သည္ အမ်ိဳးအစား ခြဲျခားကာ ဂုဏ္တူ စုၿပံဳ ေဖာ္ျပလိုက္ျခင္း ျဖစ္၍ ေယဘူယ် သေဘာဆန္၍ လြတ္လပ္မႈ အဆင့္တြင္သာ တန႔္ေနသည္။ အဆံုးစြန္ လြတ္ေျမာက္မႈ အေျခအေန တစ္ရပ္သို႔ မဆိုက္ေရာက္။

Expressing Emotion တြင္မူ အႏုပညာ႐ွင္သည္ မိမိႏွလံုးသားအတြင္း ခံစားခ်က္ တစ္ရပ္ရပ္ကို ခံစားေနရေၾကာင္းသိျမင္၏။ သ႔ိုေသာ္ တိက်စြာ သတ္မွတ္ခြဲျခားႏိုင္စြမ္း မ႐ွိေသးေသာ “ခံစားခ်က္ တစ္ရပ္၏ ဖိစီးလႊမ္းမုိးမႈကို ခံယူထားရေသာ အေျခအေန..” ၌သာ တည္သည္။ (“ခံစားရတယ္..၊ ဒါေပမယ့္ ဘာကို ခံစားေနရတယ္ဆိုတာကိုေတာ့ မသိဘူး…” ဟူေသာ အေျခအေနမ်ိဳးကို ညႊန္းပါသည္။)

ထိုအေျခအေနမွ လြတ္ေျမာက္ရန္ ခံစားခ်က္ကို အႏုပညာျဖင့္ ထုတ္ေဖာ္သည္။ ခံစားခ်က္ကို ေဖာ္ျပရာတြင္ စကားလံုးေ၀ါဟာရမ်ား၊ အေရာင္မ်ား၊ သံစဥ္အနိမ့္အျမင့္မ်ား..၊ ေကာက္ေၾကာင္းမ်ား.. စသည့္ ခံစားမႈ ထုတ္ေဖာ္ျပ ဘာသာစကားမ်ားကို အတံုးလိုက္ အတစ္လိုက္ သံုးၾကသည္။ ပုဂၢလ ခံစားခ်က္ေလးသည္ တျဖည္းျဖည္း သက္၀င္လႈပ္႐ွား ႐ုန္းၾကြလာၿပီး၊ လႊမ္းမိုးမႈမ်ား၊ စည္းေဘာင္ ကနားမ်ားကို ႐ိုက္ခ်ိဳး၍ လြတ္လပ္မႈ ကို စ်ာန္၀င္စားကာ

လြတ္ေျမာက္မႈ တစ္ခုသို႔ ဦးတည္လာသည္။ မူလ ခံစားမႈေလးသည္ အႏုစိပ္ ကြဲျပားလာၿပီး၊ အႏုပညာ လက္ရာတစ္ခု အျဖစ္ ၿပီးျပည့္စံုသြားသည့္ အခ်ိန္အခါ၊အခိုက္အတန္႔တြင္ အႏုပညာ႐ွင္သည္ ခံစားခ်က္ ဖိစီးလႊမ္းမိုးခံ အေျခအေနမွ လြတ္ေျမာက္မႈ ရ႐ွိသြားၿပီး၊ ပြင္းလင့္ ေပါ့ပါးသြားေတာ့သည္။ ထိုသို႔ေသာ အေျခအေနသို႔ ဆိုက္ေရာက္ရန္ မည္သည့္ ရည္႐ြယ္ခ်က္သေဘာမ်ိဳးမ်ားမွ ပူး၀င္ကပ္ညိ ၍ မရ။ Genuine Art သည္ မည္သည့္ ရည္႐ြယ္ခ်က္ကိုမွ ထုတ္ေဖာ္ျခင္းမဟုတ္။ ခံစားခ်က္ကို သာ ထုတ္ေဖာ္ျခင္းျဖစ္သည္။ မည္သည့္ ပရိတ္သတ္၊ မည္သည့္ လူတန္းစား၊ မည္သည့္ အလႊာကိုမွ် ရည္႐ြယ္ျခင္းမ႐ိွ။

ပိုမိုတိက်စြာ ဆိုရပါလွ်င္.. အႏုပညာကို ခ်ဥ္းကပ္ရာတြင္ “..အတြက္ ” ဟူေသာ ရည္႐ြယ္ခ်က္ျပ စကားလံုးကိုပင္ ေ႐ွာင္ၾကဥ္ရပါမည္။

Pseudo Art တြင္မူ ရည္႐ြယ္ခ်က္၏ တုတ္ေႏွာင္မႈကို အခါအားေလ်ာ္စြာ ခံထားရသည္။ အသံုးခ်မႈတန္ဖုိးမ်ား Instrumental Values ျဖင့္ ပရိတ္သတ္ဆီေ႐ွ႕သို႔ ေရာက္လာရသည္။ Genuine Art တြင္ Instrumental Values မ႐ွိ။ အႏုပညာသည္ အသံုးခ်ရန္မဟုတ္။ ခံစားမႈသာ ျဖစ္သည္။ အႏုပညာ၏ တန္ဘိုးသည္ အတိုင္းအတာ တစ္ခုအထိ (ထာ၀ရ) တည္တံ့ေနမည့္ ပကတိ တန္ဘိုး Intensive Value ျဖစ္၏။

သို႔ျဖစ္၍ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းအတြင္း အေရးပါေသာ လိုအပ္မႈတစ္ခုအေနႏွင့္ ႐ွိေသာ အရာသည္ (အႏုပညာဟု လြဲမွားစြာ မွတ္ယူထားေသာ) အသံုးခ်တန္ဖိုးမ်ား ႐ွိေနသည့္ Pseudo Art သာ ျဖစ္မည္။

ဤသို႔လွ်င္ Genuine Art - စစ္မွန္ေသာ အႏုပညာသုိ႔ ေ႐ွး႐ႈေသာ အႏုပညာလက္ရာ တစ္နည္းအားျဖင့္….၊ အႏုပညာသည္ အႏုပညာ အတြက္လည္းမဟုတ္။ အႏုပညာသည္ လြတ္လပ္စြာ ထုတ္ေဖာ္ထားေသာ၊ အရာအားလံုးမွ လြတ္ေျမာက္ေနေသာ လက္ရာတစ္ခုသာ ျဖစ္ပါသျဖင့္ လူသားအားလံုး လြတ္လပ္ေသာ ခံစားသိ ျဖင့္သာ ခ်ဥ္းကပ္ရမည္။ လူသားအားလံုး အတြက္ျဖစ္သည္ ဟူေသာ တိက်ေသာ ရည္႐ြယ္ခ်က္မ႐ွိ။

အႏုပညာသည္ အႏုပညာသာ ျဖစ္သည္။

အႏုပညာသည္ မည္သူ႔အတြက္၊ မည္သည့္ အတြက္မွ မဟုတ္… [ဟု ေကာလင္း၀ုဒ္က အခိုင္အမာ ဆိုပါသည္။]


(ေကာလင္း၀ုဒ္၏ Theory of Expression of Emotion..ကို လက္လွမ္းမီသေလာက္ မိတ္ဆက္တင္ျပ ျခင္းသာ ျဖစ္ပါသည္။

ေဆြးေႏြးရန္မဟုတ္ပါ..။ ေလ့လာရန္သာ ျဖစ္ပါသည္။ ဤသီအိုရီမ်ားကို ေဆြးေႏြးလိုလွ်င္ ပို႔စ္အသစ္ သက္သက္၊ ေခါင္းစဥ္အသစ္ သက္သက္ေရး၍ သီးသန္႔ ေဆြးေႏြးၾကပါမည္။


မိုးခက္ႏြယ္

(မိုးခက္ႏြယ္၏ Theory of Breaking Rules of Emotion…./ Theory of Freedom of Passion….. မိတ္ဆက္ကို မၾကာမီ…. ေမွ်ာ္….။ အလကား စ ပါ၏)
mkn
mkn
ေလ့လာသူ
ေလ့လာသူ

Posts : 65
Join date : 2010-05-25
Location : လူ႔ျပည္

View user profile

Back to top Go down

Re: ေတာ္စတြိဳင္း Vs ေကာလင္း၀ုဒ္ vS ခက္ႏြယ္

Post  Sponsored content


Sponsored content


Back to top Go down

Back to top


 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum